Gymnázium Angely Merici v Trnave
Gamácky ekologický desiatok

Koordinátor projektu: Kristína Koňušíková
Súťažný tím: Ľubica Slováková, Nina Janíková

Projekt „Gamácky ekologický desiatok“ bol v rámci mesiacov január – máj, zameraný na každomesačné pripomenutie a poukázanie udržateľného spôsobu života a čo všetko sa dá urobiť pre prírodu v bežný deň, na výlete, v oblasti dopravy, stravy.

Myšlienka vychádzala z nezáujmu žiakov o ekologické problémy, potreby vzbudiť v nich záujem a zapojiť ich do aktivít realizujúcich školou. Zvolená bola medzipredmetová téma - energia- ktorá bude žiakov vzdelávať v dôležitej problémovej oblasti z rôznych uhlov.

Cieľom bolo naučiť žiakov čo najviac o energii, jej formách a zvýšiť záujem žiakov na hodinách. Prenesenie drobných krokov k šetreniu energie do domácností žiakov; zmena zaužívaných činov –nevyhadzovanie odpadu do prírody, mazanie mailov; aktivizovanie žiakov v mimoškolských projektoch; rozvíjanie udržateľného uvažovania v bežných situáciách; vytvorenie komunity, zlepšenie vzťahov učiteľ – žiak. Komunikáciou o aktivitách inšpirovať učiteľov na iných školách k realizácii ekoaktivít.

Ciele projektu boli naplnené. Žiaci sa učili o energii, jej formách a spotrebe v rôznych ročníkoch, aktivity zvýšili ich záujem a prácu na hodine. Zvýšil sa počet diskusií o praktickom živote a drobných veciach, ktoré môžu robiť. Do projektov sa zapájalo viac žiakov, učiteľov a viac ich pomáhalo pri realizácii. Na šírenie nápadov a myšlienok bol zriadený instagramový účet.

Január- bol venovaný oblečeniu, február- úložiskám, marec- vode, apríl/máj- energii. Počas praktických aktivít (každý mesiac) sa žiaci mohli niečo naučiť, získať predstavu o inom spôsobe života a mohli vyhrať pomôcky na udržateľný život. Financie boli minuté na nákup papierov a výkresov. Na odmeny sa nám podarilo získať sponzorov. Každou aktivitou sa zvyšoval počet zúčastnených žiakov a učiteľov. Vzdelávacie aktivity o energii boli realizované na fyzike v rôznych triedach rôznymi učiteľmi.