Inšpirácie

Potrebujete sa inšpirovať? Pripravili sme pre vás niekoľko projektových príkladov, pre ľahšie plánovanie vášho projektu. Rovnako sa môžete inšpirovať aj projektami víťazov z predchádzajúceho ročníka.

Parkovisko pre bicykle

Navrhnite a vytvorte vlastné dizajnové parkovisko. Vymyslite a odkomunikujte ako a kde by sa takéto zariadenie umiestnilo. Motivujte čo najviac ľudí prísť do školy na bicykli, ktorý si tu potom môžu pohodlne a bezpečne odložiť.

Pešobus

Vytvorte trasu, akou sa ráno cestou do školy budete stretávať s učiteľom/kou a navzájom sa vyzdvihovať. Bude vás čoraz viac a viac, až nakoniec dorazíte do cieľa ako jedna veľká tlupa. Učiteľ je prítomný od začiatku, čiže rodičia sa nemusia strachovať. Minimalizujete takto príchod mnohých automobilov pred školu.

Zelená rota

Vymyslite mini workshop, ktorý budete robiť na pravidelnej báze pre mladších spolužiakov, alebo pre škôlkarov. Budete sa venovať šíreniu povedomia o životnom prostredí - samozrejme, v zaujímavých superhrdinských kostýmoch. Na konci každého workshopu spoločne vysadíte v okolí jeden stromček.

Rastlinné bistro

Vedeli ste, že pri chove a výrobe živočíšnej stravy sa spáli obrovské množstvo nafty? Navrhnite a vykonajte uskutočniteľné zmeny: či už vo vlastnej triede, čo sa týka desiatovania, alebo v školskej jedálni. Bude sa jednať o zvýšenie rastlinných žložiek v strave. Musíte dbať na zachovanie (predpísaných) výživových hodnôt v jedle - resp ich vylepšíte.

Cyklotrasa

Apelujte na miestnu samosprávu, aby priviedla ku vašej škole bezpečnú a modernú cyklotrasu. Tento návrh sami nadizajnujte a posuňte ďalej kompetentným ľudom. Spolupracujte s rodičmi a s čo najväčším počtom žiakov vašej školy - keď vás bude viac, bude vás viac aj počuť!

Energodetektív

Zistite spotrebu energie vo vašej škole a na aký účel sa využíva. Identifikujte rôzne možnosti úspor energie a navrhnite opatrenia ako môžu žiaci a učitelia prispieť k úsporám energie bez potreby veľkých investícií, možno iba zmenou správania sa alebo zmenou návykov. Navrhnite tiež investične náročnejšie opatrenia a pokúste sa získať na ich realizáciu finančné zdroje.

Úniky energie

Viete, že existujú pomôcky, ktoré vám umožnia zistiť úniky energie v budovách? Sú to termovízne kamery. V Ekofonde SPP sme zakúpili niekoľko takýchto kamier a po krátkom zaškolení vám ich zapožičiame, aby ste ich mohli použiť a identifikovať problematické miesta v budove/budovách vašej školy. Po porade s odborníkom môžete navrhnúť riaditeľke školy alebo zriaďovateľovi vašej školy, aby spoločne s vami pripravili projekt na odstránenie týchto únikov. Po zrealizovaní opatrení, môžete pomocou termovíznej kamery skontrolovať, či boli opatrenia správne zrealizované a úniky tepla boli naozaj odstránené.

Energohliadka

Vytvorte si v škole energohliadku, ktorá bude strážiť, aby sa zbytočne nepoužívali spotrebiče a aby sa zbytočne nesvietilo v priestoroch, kde nikto nie je. Vypracujte si pravidlá ako šetriť energiu, s ktorými oboznámite celú školu – starší žiaci môžu urobiť prednášku tým mladším. Niektoré rady určite budete vedieť využiť aj doma. Sledujte spotrebu energie v kratších časových intervaloch a prípadné výkyvy vo výške jej spotreby analyzujte a navrhujte riešenia.

Energetický audit budov školy

Viete koľko elektrickej energie spotrebujete vo vašej škole a na aký účel je využitá? Identifikujte spotrebu energie v jednotlivých budovách školy. Odoberá vaša škola teplo z centrálneho zdroja? Aký zdroj energie využíva na varenie vaša školská kuchyňa? Viete, že sa dá využiť aj odpadové teplo z výrobného procesu v kuchyni? Navrhnite opatrenia na zníženie spotreby energie. Rozdeľte ich na investične nenáročné, stredne náročné a náročné. Pokúste sa niektoré z týchto návrhov aj zrealizovať. Má vaša škola energetický certifikát?

Mladí výskumníci – energetici

Navrhnite a zrealizujte zaujímavý energetický experiment. Vyberte si dve porovnateľné miestnosti v budove školy. Navrhnite rôzne režimy ich prevádzkovania, ktoré budete doržiavať a sledovať aspoň počas jedného mesiaca. Sledujte, či sa odlišuje spotreba energie podľa zvoleného režimu ich prevádzky a vyčíslite úspory energie. Môžete si urobiť jednoduchý dispečing energetických manažérov, kde si budete zaznamenávať údaje a následne ich analyzovať. Spojte sa so strednou školou vo vašom okolí, ktorá má príbuzný študijný alebo učebný odbor a realizujte tento projekt spoločne. Na základe vašich pozorovaní navrhnite vedeniu školy opatrenia.

Hľadanie elektrožrútov

Hľadanie spotrebičov, ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú spotrebu elektrickej energie v škole. Navrhnite opatrenia – ktoré energeticky náročné spotrebiče je potrebné nahradiť? Vypočítajte návratnosť takejto investície. Vo vašom okolí určite nájdete firmy, ktoré vám pomôžu s realizáciou projektu.

SMART ENERGIA

Navštívte výstavu SMART ENERGIA a inšpirujte sa pri návrhu energeticky úsporných opatrení určených pre vašu školu. Zistite, ako súvisí spotreba energie a emisie CO2. Myslíte, že môžete vy sami znížiť emisie CO2 ? Vyčíslite ročnú úsporu podľa jednotlivých opatrení a presvedčte čo najviac spolužiakov, aby sa k vám pridali.

Kolobeh CO2 v prírode

Viete koľko CO2 vyprodukuje ľudstvo za rok? Aká ľudská činnosť produkuje najviac CO2 ? Ako eliminovať CO2 ? Navrhnite akcie, ktoré môže zrealizovať škola spoločne so svojimi žiakmi. Vysvetlite tieto súvislosti mladším žiakom.