Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková
Zelená v našom jedle

Koordinátor projektu: Eva Brčeková
Súťažný tím: Tatiana Camberová, Natália Makovická, Adriána Chvalníková

Zámerom a cieľom projektu „Zelená v našom jedle“ bolo zvýšiť povedomie školskej, obecnej a e-komunity o dôležitosti významu a správneho výberu lokálny a sezónnych potravín a ich prepojenia s energiou; zrealizovať vzdelávacie aktivity o znižovaní plytvania potravinami a energiami, ktoré sú potrebné na ich prípravu resp. ich pestovanie, chov; znížiť množstvo potravinového odpadu z vydaných obedov pre stravníkov ZŠ a MŠ v školskej jedálni. Pre školu malo veľký význam obohatenie výučby o potravinách a energiách.

Najväčším prínosom v rámci projektu bola výborná spolupráca triedy 8 roč. s celou školskou komunitou, s kolégiom Zelenej školy, rodičmi, s komunitou materskej školy, so zamestnancami školskej jedálne, s miestnymi záhradkármi, so zväzom záhradkárov z okresu Ružomberok, s obecnou komunitou, s obchodnými reťazcami a bezobalovými predajňami v okolí, rovnako ako komunikácia prostredníctvom sociálnej siete Facebook so širokou verejnosťou.

Zrealizované projektové ako aj komunikačné aktivity naplnili ciele a plánovaný zámer projektu. Bol dodržaný harmonogram projektového plánu, s čerpaním rozpočtu do 500 EUR. Veľkým prínosom bolo splnenie merateľného cieľu, čím sa znížila produkcia potravinového odpadu v školskej jedálni o viac ako 5% a to z pôvodných 0,0856 l/osobu, na 0,072 l/os. Čo predstavuje o cca 16% menej odpadu.